ANG TUNAY NA KRISTYANISMO (Ni G. Domingo)

Napakaraming grupo na naglilitawan ngayon at lahat naman ay ipinapakitang naniniwala kay Kristo. Ibig bang sabihin ay Kristyano sila? Paano malalaman kung alin ang totoo at hindi? Paanong nasabi na sila ay mali o kulto? Narito ang ilang panuntunan sa tanong na: ano ba talaga ang Kristyanismo?

Sinasabi ng 1 Corinto 15:1-4 “At ngayo’y ipinaaalala ko sa inyo mga kapatid ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang ebanghelyo na inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito’y naliligtas kayo kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo. Liban na nga lamang kung kayo’y sumasampalataya na di iniisip ang inyong sinasampalatayanan sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo’y namatay dahil sa ating mga kasalanan, bilang katuparan ng nasasaad sa kasulatan. Inilibing Siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa kasulatan.”

Iyan ang pinaniniwalaan ng mga Kristiyano. Kakaiba ang Kristiyanismo sa lahat ng iba pang mga pananampalataya sapagkat ang Kristiyanismo ay mas nakatuon sa relasyon kaysa sa mga relihiyosong ritwal. Sa halip na magpa-alipin sa listahan ng mga dapat at hindi dapat gawin, ang layunin ng isang Kristiyano ay linangin ang kanyang malapit na paglalakad kasama ang Diyos Ama. Naging possible ang naturang relasyon dahil na rin sa ginawa ni Hesu Kristo at sa ministeryo ng Banal na Espirito sa buhay ng Kristiyano.

Naniniwala ang mga Kristiyano na ang Bibliya ay inspirado at walang pagkakamaling salita ng Diyos at ang itinuturo ng Bibliya ay Pinal. (2 Timoteo 3: 16; 2 Pedro 1:20-21) Naniniwala ang mga Kristiyano sa iisang Diyos na may tatlong personahe, Ang Diyos Ama, Anak (Hesu Kristo) at ang Banal na Espirito.

Naniniwala ang mga Kristiyano na nilalang ng Diyos ang tao upang magkaroon ng relasyon sa kanya, subalit inihiwalay ng kasalanan ang tao sa Diyos. (Roma 5:12; Roma 3:23) Itinuturo ng Kristiyanismo na nagkatawang tao ang ating Panginoong Hesu Kristo dito sa mundo, totoong Diyos at totoong tao, (Filipos 2:6-11) at namatay sa krus. Naniniwala din ang mga Kristiyano na matapos ang kanyang pagkamatay sa krus, inilibing si Hesus, nabuhay Siya nang mag-muli at ngayo’y nasa kanang kamay ng Diyos Ama at patuloy na nananalangin para sa mga mananampalataya. (Hebreo 7:25) Inihahayag ng Kristiyanismo na sapat na ang kamatayan ni Hesu Kristo sa krus para lubusang mabayaran ang kasalanan ng sangkatauhan. Ito rin ang nagpanumbalik sa naputol na relasyon ng tao sa Diyos (Hebreo 9: 11-14; Hebreo 10: 10; Roma 6:23; Roma 5:8).

Upang ang isang tao ay maligtas, kinakailangang ilagay niya ng buong-buo ang kanyang pananampalataya sa natapos nang trabaho ni Hesus sa krus. Ang sinumang naniniwala na namatay si Hesus bilang kapalit niya sa krus ay maliligtas, sapagkat binayaran na ni Hesus ang kaparusahan ng kanyang mga kasalanan. Walang magagawa ang sinuman para mapagtatrabahuhan ang kanyang kaligtasan. Walang sinuman ang maituturing na mabuti. Wala rin ni isa, na dahil sa kanyang sariling pagsisikap ito’y naging dahilan para malugod ang Diyos sa kanya, sapagkat tayong lahat ay makasalanan (Isaiah 64: 6-7; Isaiah 53: 6) Pangalawa, wala nang dapat gawin pa, sapagkat ginawa na lahat ni Hesus ang trabaho. Noong si Hesus ay nasa krus sinabi Niya “Naganap Na” (Juan 19:30).

Kagaya ng, ang sinuman ay walang magagawa para mapagtrabahuhan ang kanyang kaligtasan, wala rin magagawa ang sinuman para mawala ang kanyang kaligtasan, kung taos-puso na siyang tumanggap at inilagay ang kanyang pananampalataya sa ginawa ni Hesus sa krus. Tandaan, ang trabaho ay ginawa at natapos na ni Hesus.

Ang kaligtasan ay hindi naka-depende sa taong tumanggap dito. Sinasabi ng Juan 10: 27-29 “Nakikinig sa Akin ang aking mga tupa, nakikilala Ko sila at sumusunod sila sa Akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanma’y di sila mapapahamak. Hindi sila maagaw sa Akin ninuman, ang Aking Ama na nagbigay sa kanila sa Akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maagaw ninuman sa aking Ama.”

Maaaring isipin ng iba na dahil sila’y ligtas na , magagawa na nila ang lahat ng kanilang gustong gawin dahil alam nila na hindi na mawawala sa kanila ang kanilang kaligtasan. Subalit ang kaligtasan ay hindi paggawa ng lahat ng bagay na gusto nating gawin. Ang kaligtasan ay pagiging malaya sa dati nating makasalanang gawi at pagiging malaya na ipagpatuloy ang tamang relasyon sa Diyos. Habang ang mga mananampalataya ay nabubuhay pa dito sa mundo, patuloy ang kanilang pakikipaglaban sa kasalanan. Ang patuloy na pamumuhay ng tao sa kasalanan ay ang siyang patuloy na sumasagabal sa nais ng diyos na relasyon. At habang ang isang mananampalataya ay patuloy na gumagawa ng kasalanan, hindi niya matatamasa ang kasiyahan sa relasyon niya sa Diyos. Samantala, maaaring mapagtagumpayan ng isang Kristiyano ang kanyang pakikipaglaban sa kasalanan sa pamamagitan ng pag-aaral at pagsasabuhay sa salita ng Diyos (Ang Bibliya). pagiging kontrolado ng Banal na Espirito, sa pamamagitan ng pagsunod sa impluwensiya at gabay ng banal na espirito santo sa araw araw na sitwasyon ng ating buhay.

Habang maraming mga relihiyon ang humihiling na ang tao ay sumunod sa mga dapat at hindi dapat gawin, Ang Kristiyanismo naman ay, ang pagkakaroon ng relasyon sa Diyos. Ang Kristiyanismo ay ang paniniwala na namatay si Hesus sa krus bilang kabayaran ng ating mga kasalanan, at nabuhay na mag-muli. Ang ating mga kasalanan ay nabayaran na Niya, dahil dito makakasama na natin ang Diyos. Maari kang magtagumpay sa iyong makasalanang katauhan at lumakad bilang pagsunod sa Diyos. Yan ang totoong biblikal na Kristiyanismo.

Source:

http://www.gotquestions.org/tagalog/Kristiyanismo.html

Advertisements

~ ni febiasretorika sa Pebrero 24, 2010.

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Baguhin )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: